מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון

תנאי שימוש /תקנון אתר איטלסופה - חברת בעדיאל רהיטים בע"מ ח.פ. 513859025

1 .כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר איטלסופה, המופעל על ידי בעדיאל רהיטים בע"מ ח.פ. 513859025 (האתר ו/או מפעיליו ו/או החברה ו/או מי מטעמה יכונו כולם להלן: "האתר").

2.1 השימוש והרכישה דרך האתר כפופים לתנאים המפורטים להלן אשר מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר. הגלישה והשימוש באתר כאמור תחשב להסכמה מצד המשתמש לכל

התנאים, ההתניות וההודעות כאמור. האתר ממליץ איפה לקרוא בעיון את תקנון האתר ולפעול על פי הוראותיו.

3.1 האתר מבהיר כי ייתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר במציאות, מכיוון שהמוצרים מוצגים על גבי מסך מחשב, ויתכן שיהיו הבדלי גוונים גם כתוצאה משינויי תאורה בעת

הצילום. אשר על כן מומלץ כי כל משתמש יבדוק באופן עצמאי את הפריטים באופן פיזי טרם ביצוע ההזמנה.

4.1 החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה

בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

5.1 האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת אולם שינוי שיבוצע יחול רק על רכישת מוצרים ושירותים שהוזמנו לאחר השינוי.

5 .רכישת פריטים

1.5 מחיר הפריט הוא המחיר הנקוב לצידו, והוא תקף אך ורק ליום ביצוע ההזמנה והתשלום בפועל מצד המשתמש. רק הסכומים והמחירים המוצגים באתר בשקלים חדשים וכוללים

מע"מ - הם המחירים המחייבים.

5.5 רשאי לבצע רכישה באמצעות אתר זה רק מי שהנו בן 18 שנים ומעלה, בעל כתובת דוא"ל ברשת האינטרנט, ואשר ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף. במקרים שבהם יבקש המשתמש

לשלם שלא באמצעות כרטיס אשראי אלא באמצעות העברה בנקאית, יפנה המשתמש לשירות הלקוחות.

3.5 המכירה תהיה תקפה רק לאחר שהמשתמש יקבל את אישור האתר כי ההזמנה אושרה על ידי הספק/ים ולאחר קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי. ספירת ימי האספקה

תחל מיום אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. אם האישור מחברת כרטיסי האשראי לא יתקבל עד תום 1 ימים ממועד ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברת

כרטיסי האשראי אזי האתר רשאי לבטל את ההזמנה.

1.5 מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה והמוסר פרטים כוזבים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ואזרחיים כלפיו.

5

3 .הזמנת המוצרים ואישור ההזמנה

1.3 בחירת הפריטים ו/או רכישתם תעשה באמצעות האתר, בהתאם לשלבים המפורטים באתר.

5.3 עלות ההובלה ועלות ההרכבה, אינה כלולה במחיר הנקוב באתר אלא אם נכתב במפורש אחרת.

3.3 יפנה האתר לחברת כרטיסי האשראי על מנת לקבל את אישורה לעסקה. מובהר, כי גם אם יינתן על ידי האתר אישור להזמנה, אך לא יינתן אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי,

לא ייראו באישור שניתן על ידי האתר, ככל וניתן, כהתחייבות של האתר לספק את הפריטים .

1.3 ככל שיתקבל אישור האתר , יאשר האתר את ההזמנה וזאת באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש.

1.3 האתר מקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום

בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, יודיע על כך האתר לצרכן תוך יום עסקים ויאפשר לו לבחור בין

קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא התשלום ששולם.

1 .אספקת הפריטים

1.1 ככל ושולם בגין הובלה, אספקת המוצרים תהא אך ורק לכתובת שצויינה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

5.1 מועד האספקה מצויין בכתב ההזמנה ובאישור ההזמנה לפי הפריט המוזמן.

1 .אחריות למוצרים

1.1 על מקבל הסחורה לבדוק את הפריט בעת קבלתו ולדווח לאתר על כל פגם או אי התאמה של הפריט שסופק לפריט שהוזמן.

5.1 האחריות לכל הפריטים אשר מפורסמים באתר תהיה על פי תעודות אחריות ככל שיספק הספק.

3.1 במועד אספקת הפריטים ימציא האתר לצרכן תעודת אחריות בגין הפריטים שחלה בגינם אחריות.

1.1 על מנת שתעודת האחריות תיכנס לתוקף, על המשתמש לפעול על פי האמור בתעודת האחריות והוראות ההפעלה של הפריט.

1.1 מומלץ למשתמש לקרוא היטב את תנאי האחריות והוראות ההפעלה של הפריט ולשמור את תעודת האחריות.

3

6 .הגבלת השימוש באתר

1.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר רשאי למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר

בכל אחד מהמקרים הבאים:

1.1.6 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

5.1.6 המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

3.1.6 המשתמש מסר לאתר ו/או למוקד שירות הלקוחות פרטים שגויים;

1.1.6 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או מי מטעמן של החברות ו/או בצד ג' כלשהו לרבות משתמשים אחרים באתר.

1.1.6 האתר קיבל הוראה מהספק ו/או מחברת האשראי ו/או מכל גורם אחר, שלא לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר.

7 .הגבלת אחריות

1.7 כמו כן האתר לא יהיה אחראי לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאים או נסיבתיים לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך

וכיו"ב, אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או במוצר

הנרכש;

5.7 האתר לא יהי אחראי לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בפריט ו/או בשירות ו/או בכל הקשור עם מי מאלה )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי

בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר( וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה באתר, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה

ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, כח עליון, רעידת אדמה, סופה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות,

הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע

מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

3.7 האתר לא יהיו אחראי לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של

המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת )לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת(, לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו

בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע )או ניסיון לבצע כל אחד מאלה( באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

1.7 בכל רכישה שתשולם לאתר, ינהג האתר כלפי המשתמש על פי הוראות חוקי הגנת הצרכן.

1 .אבטחה ושימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש

1.1 האתר משקיע את מירב המאמצים הנדרשים על מנת להבטיח את אבטחת הנתונים המוזנים על ידי המשתמש, לרבות פרטי המשתמש ופרטי התשלום דרך הרשת. בהתאם,

1

האתר הנו אתר מאובטח וההתממשקות למערכת נעשית באופן מוצפן בלבד, בפרוטוקול SSL ,המקובל בסחר האלקטרוני.

5.1 האתר לא יעשה כל שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמש במועד ביצוע ההזמנה אלא

למטרת ביצוע ההזמנה, אישורה, לרבות אצל צדדים שלישיים, ובכפוף לאמור בסעיף להלן המידע האמור לא יימסר לגוף אחר למעט לספק ו/או המוביל ו/או המרכיב ולגורמים

הקשורים לביצוע ולאספקת המוצרים.

3.1 פרטי המשתמש לא יועברו לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:)א( אם ידרשו האתר והחברה המפעילה אותו לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; )ב( אם

יקבלו התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין

האתר והחברה המפעילה אותו; )ג( אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל האתר והחברה המפעילה אותו כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהם

ו/או במי מטעמם ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; )ד( אם תועלה טענה או יתעורר אצל האתר והחברה המפעילה אותו חשד כי המשתמש עשה שימוש

באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; )ה( אם תועלה טענה או יתעורר אצל האתר חשד כי המשתמש הפר איזה

מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עמה ו/או עם מי מטעמה.

9 .קניין רוחני

1.9 מלוא זכויות הקניין הרוחני )מכל סוג שהן(, לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות )ומבלי לגרוע(:

בתכני האתר, במוצרים ושירותים המוצעים בו, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור

ובין בקוד יעד - הוא של האתר בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

11 .שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות

info@italsofa.co.il :אלקטרוני בדואר

כתובתנו: פארק תעשייה לב הארץ, צומת קסם, ת.ד. 611 ,ראש העין 4810502

073-2390991 :טלפון

1

11 .שונות

1.11 כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות ביצוע עסקאות, גלישה באתר, התכנים, המוצרים והשירותים ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין

הנוגע לתנאי השימוש, לשימוש באתר ולמוצרים הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים או בעיר תל אביב או בעיר חיפה או בעיר באר שבע, ובהן בלבד, והצדדים שוללים

במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.

5.11 במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה

שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

3.11 כל השתהות של האתר בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי

תקנון זה, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלה על האמור בתקנון.

1.11 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו, לרבות אך מבלי

לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

15 . מדיניות החזרת מוצרים וביטולי עסקה

א. כל הרוכש מוצר באתרwww.italsofa.co.il(איטלסופה) ,רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1911"( חוק הגנת הצרכן"(.

ב. להלן בקצרה כללי הביטול )כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים(: ברכישה של מוצר- מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת

מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 11ג)ב( לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ג. ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברת איטלסופה, באמצעות פקס למספר 03-7444426

ו/או באמצעות שליחת דוא"ל לשירות הלקוחות בכתובת info@italsofa.co.il ו/או באמצעות הדואר לכתובת ת.ד 600 ראש העין מיקוד 48105.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע

למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה- ("אי התאמה"), תחזיר איטלסופה בתוך 10 ימים מיום קבלת המוצר לרשותה את אותו חלק ממחיר

העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.

 אם קיבלת את המוצר יש להחזירו לד"ר גב בתיאום עם שירות הלקוחות בטלפון 073-2390991 או

ישירות לאחד מסניפי הרשת המפורטים ברשימה הנ"ל: https://www.italsofa.co.il/storelocator

ההחזר יבוצע תוך 10 יום מקבלת המוצר בחברה.

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר איטלסופה בתוך 10 ימים מיום קבלת המוצר בחזרה את כספך בניכוי דמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪ הנמוך מבניהם כקבוע בתקנות.

6

על הצרכן להחזיר את המוצר על חשבונו לחברה.

ז. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או

שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, עומדת זכותה של איטלסופה לתבוע את ירידת הערך בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא

פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים

בסעיף 11ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן עפ"י מידות או דרישות מיוחדות.

 


סגור
Loading
Go back to %1